Giới thiệu

Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh là 02 tổ chức chính trị – xã hội. Đoàn thanh niên trường là Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Hội sinh viên trường là tổ chức Hội cơ sở trực thuộc Hội sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên và Ban chấp hành Hội sinh viên trường bao gồm 30 đồng chí. Trong đó: 05 đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường (01 Bí thư, 02 Phó Bí thư và 02 Ủy viên Ban thường vụ) ; 05 đồng chí là Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên trường (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên Ban thư ký); 10 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường và 10 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên trường.

Danh sách Ban thường vụ Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh  Nhiệm kỳ (2017 – 2019)

Danh sách Ban Thư ký Hội sinh viên trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh  Nhiệm kỳ (2016 – 2018)

23-btkhsv

Danh sách Ban chấp hành  Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh  Nhiệm kỳ (2017 – 2019)

Danh sách Ban Chấp hành Hội sinh viên trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh  Nhiệm kỳ (2016 – 2018)

24-ban-chap-hanh-hsv

Cơ cấu tổ chức của Đoàn trường và Hội sinh viên trường: Đứng đầu là Ban chấp hành Đoàn trường – Hội sinh viên trường. Chịu sự Quản lý trực tiếp từ Đoàn TN – Hội SV trường là Ban chấp hành Liên chi Đoàn – Liên chi Hội các khoa. Ban chấp hành LCĐ, LCH các khoa sẽ quản lý trực tiếp các chi Đoàn – chi Hội các lớp

Sơ đồ tổ chức Đoàn TN – Hội SV Trường

12-so-do-to-chuc-doan-truong

22-so-do-to-chuc-hsv

Advertisements